Data założenia Kościoła parafialnego we Wschowie oraz nazwisko założyciela nie są znane. Plany dawnego miasta wskazują, że kościół parafialny stał zawsze w tym samym miejscu. Z biegiem wypadków historycznych był niejednokrotnie przebudowywany. Z przywileju księcia Henryka Śląskiego z 1326 r. dowiadujemy się, że proboszczem we Wschowie był wtedy Jordan. W roku 1498 był już we Wschowie kościół murowany. Ponieważ miastach i wsiach starościńskich kolatorami kościołów byli królowie, istnieje więc prawdopodobieństwo, że kościół ten założył Kazimierz Wielki lub Władysław Jagiełło.

W pożarze miasta w 1529 r. kościół stał się pastwą płomieni. Odbudowę kościoła po pożarze rozpoczął miejscowy proboszcz dr Mateusz Lamprecht. Została ona ukończona po wielu przeszkodach w 1582 r. Za panowania Zygmunta Augusta szerzy się w Polsce nauka Lutra. Ówczesny starosta wschowski Górski, przyjąwszy wyznanie Lutra, oddał kościół wschowski jego wyznawcom w 1552 r. Usunęli oni z kościoła większą ilość ołtarzy i wszystko to, co przypominało dawnego ducha katolickiego. Rok 1600 przynosi długotrwałe i ciężkie walki katolików zakończone pomyślnie odzyskaniem kościoła rozkazem królewskim w 1604 r.

Kościół rekoncyliowany w 1605 r. poświęcony był Najświętszej Pannie Maryi  i Św. Stanisławowi biskupowi, którego relikwie do dziś dnia znajdują się w tutejszym kościele. Sekretarz królewski Jan  Krzycki, drugi po odzyskaniu kościoła pleban wschowski wytoczył w grodzie wschowskim sprawę magistratowi o restaurację bardzo zniszczonego kościoła. Na mocy wyroku z 1605 r. magistrat wschowski wybudował nową wieżę i chór. W 1675 r. kościół znowu spłonął i stał opustoszały do 1725 r. W tym czasie ówczesny proboszcz wschowski ks. Pomiński, kanonik poznański za zgodą biskupa oddał kościół parafialny Jezuitom, a mieszkańcy Wschowy chcąc uniknąć kar za targnięcie się na osobę Pomińskiego, odrestaurowali go własnym kosztem.

Przez pewien czas posiadali Kościół Cystersi. Wreszcie wrócono do dawnego stanu rzeczy ustanawiając przy nim proboszcza z księży świeckich. Za panowania Stanisława Augusta był proboszczem wschowskim ks. Józef Rogaliński, autor pierwszej dobrze opracowanej fizyki w języku polskim. Dzięki ks. Rogalińskiemu wykończono wnętrze kościoła w 1786 r. nowa wieża miała 68 m wysokości. Do dziś dnia znajduje się w Kościele tutejszym tablica pamiątkowa Ks. J. Rogalinskiego z 1787 r. W Kościele wschowskim były sławne na całą Polskę organy, zbudowane jeszcze w 1544 r.
Najstarszą częścią Kościoła jest chór oraz poźno – gotycka dolna część wieży, na której jest wyraźnie do dziś dnia napisany rok 1580 oraz wyryty jest herb miasta. W południowej nawie bocznej jest na ścianie obraz przedstawiający widok dawnej Wschowy.

W 1793 r. po tragicznym drugim rozbiorze Polski, Wschowa dostała się pod zabór pruski. Wróciła do Polski po 152 latach niewoli 1945 r.
Pierwszym administratorem parafii od lipca 1945 r. był Ks. A. Cicho, zaś pierwszym instytuowanym proboszczem został mianowany Ks. Andrzej Kostka, który objął rządy parafią Wschowa 7.12.1946 r.

Dalsza historia parafii umieszczona jest w kronice parafialnej.